John Clairday

President

Diego Fernandez

Treasurer

Gomperz

Robert Gomperz

Vice President

V Thompson

Vickie Thompson

Assistant Secretary

Mr  Lawrence Duncan-1 (2)

Lawrence Duncan

1st Vice President